Posts tagged ‘types’

Go is Like Better C, Mostly

2013-01-09 22:55

The Go programming language is was on my (long) list of things to look into for quite some time now. Recently, at last, I had the opportunity to go through the most part of a comprehensive tour of Go from the official website, as well as write few bits of some Go code by myself.

Go-pherToday I’d like to recap on some of my impressions. You can treat it as “unboxing” of the Go language, much like when people post movies of their first hands-on experiences with new devices. Except, it will be just text – I’m not cool enough to do videos yet ;)

Some trivia

We all like to put stuff into our various mental buckets, so let’s do that with Go too.

Go is a compiled, statically typed programming language that runs directly on the hardware, without any underlying virtual machine or other bytecode-based runtime. That sounds good from the speed viewpoint and indeed, Go comes close to C in raw performance of equivalent programs.

Syntax of Go is C-like, at least in the fact that it’s using curly braces to delimit blocks of code. Some visual clutter is intentionally omitted, though. Semicolons are optional, for example, and idiomatic Go code omits them at all times.
But more surprisingly, parentheses around if and for conditions are straight out forbidden. As a result, it’s mandatory to use curly braces even for blocks that span just one line:

 1. if obj == nil {
 2.     return
 3. }

If you’re familiar with reasoning that suggests doing that in other C-like languages, you shouldn’t have much problems adapting to this requirement.

No-fuss static typing

Go is type-safe and requires all variables to be declared prior to use. For that it provides very nice sugar in the form of := operator, coupled with automatic type inference:

 1. s := "world"
 2. fmt.Printf("Hello %s!\n", s)

But of course, function arguments and return values have to be explicitly typed. Coming from C/C++/Java/etc. background, those type declarations might look weird at first, for they place the type after the name:

 1. func Greet(whom string) string {
 2.     return fmt.Sprintf("Hello, %s! How are you?", whom)
 3. }

As you can see, this also results in putting return type at the end of function declarations – something that e.g. C++ also started to permit.

But shorthand variable declarations are not the only way Go improves upon traditional idioms of static typing. Its interfaces are one of the better known features here. They essentially offer the support for duck typing (known from Python, among others) in a compiled language.
The trick is that objects do not specify which interfaces they implement: it’s just apparent by their methods. We can, however, state what interfaces we require for our parameters and variables, and those constraints will be enforced by the compiler. Essentially, this allows for accepting arbitrary values, as long as they “quack like a duck”, while retaining the overall type safety.

As an example, we can have a function that accepts a very general io.Writer:

 1. func SendGreetings(w io.Writer, name string) {
 2.     fmt.Fprintf(w, "Hello, %s!", name)
 3. }

and use it with anything that looks like something you could write into: file objects, networked streams, gzipped HTTP responses, and so on. Those objects won’t have to declare or even know about io.Writer; it’s sufficient that they implement a proper Write method.

Pointers on steroids

Talking about objects and interfaces sounds a bit abstract, but we shall not forget that Go is not a very high level language. You still have pointers here like in C, with the distinction between passing an object by address and copying it by value like in C++. Those two things are greatly simplified and made less error prone, however.

First, you don’t need to remember all the time whether you interact with object directly or through a pointer. There’s no -> (“arrow”) operator in Go, so you just use dot (.) for either. This makes it much easier to change the type of variable (add or remove *) if there’s need.

Second, most common uses for pointers from C (especially pointer arithmetic) are handled by dedicated language mechanism. Strings, for example, are distinct type with syntactic support and not just arrays of chars, neither a standard library class like in C++. Arrays (called slices) are also well supported, including automatic reallocation based on capacity, with the option of reserving the exact amount of memory beforehand.

Finally, the common problems with pointer aliasing don’t really exist in Go. Constraints on pointer arithmetic (i.e. prohibiting it outright) mean that compiler is able to track how each and every object may be used throughout the program. As a side effect, it can also prevent some segmentation faults, caused by things like local pointers going out of scope:

 1. func Leak() *int {
 2.     i := 42
 3.     return &i
 4. }

The i variable here (or more likely: the whole stack frame) will have been preserved on heap when function ends, so the pointer does not become immediately invalid.

Packages!

If you ever coded a bit in some of the newer languages, then coming to C or C++ you will definitely notice (and complain about) one thing: lack of proper package management. This is an indirect result of the header/implementation division and the reliance on #include‘ing header files as means of specifying dependencies. Actually, #includes are not even that: they work only for compiler and not linker, and are in some sense abused when working with precompiled headers.

What about Go?… Turns out it does the right thing. There are no separate header and implementation units, only modules (.go files). Unless you are using GCC frontend or interfacing with C code, the compiler itself is also unified.

But most importantly, there are packages and normal import statements. You can have qualified and unqualified imports, and you can alias things you’re importing into different names. Packages themselves are based on directory structure rooted in $GOROOT, much like e.g. Python ones are stored under $PYTHONPATH.

The only thing you can want at this point is the equivalent of virtualenv. Note that it’s not as critical as in interpreted languages: standalone compiled binaries do not have dependency problems, after all. But it’s still a nice thing to have for development. So far, people seem to be using their own solutions here.

Tags: , , , , , ,
Author: Xion, posted under Programming » Comments Off on Go is Like Better C, Mostly

C++11 est arrivé!

2011-08-20 1:38

O ile tylko ktoś nie spędził zeszłego tygodnia na Antarktydzie, w amazońskiej dżungli czy w innym podobnie odciętym od cywilizacji miejscu, z pewnością słyszał najważniejszą nowinę ostatnich lat. A już na pewno wspomnianego tygodnia – bo przecież jak tu ją nawet porównywać z takimi błahostkami jak choćby zakup Motoroli przez Google. Przecież mówimy tutaj o pomyślnym końcu procesu rozpoczętego w czasach, gdy Google nawet nie istniał! To musi robić wrażenie… I nawet jeśli owym wrażeniem jest głównie: “No wreszcie; co tak długo?!”, to przecież w niczym nie umniejsza to rangi wydarzenia.

Tak, mamy w końcu nowy standard C++! I to w sumie mogłoby wystarczyć za całą notkę, bo chyba wszystko, co można by powiedzieć na temat kolejnej wersji jednego z najważniejszych języków programowania, zostało już pewnie dawno powiedziane w dziesiątkach serwisów informacyjnych, tysiącach blogów i milionach tweetów. Znaczącą ich część zajmują omówienia nowych możliwości języka, dostępnych zresztą od jakiegoś czasu (acz w niepełnej formie) w kilku wiodących kompilatorach. Możliwości tych jest całkiem sporo i dlatego nie mam zamiaru nawet wyliczać ich wszystkich. Zdecydowałem, że w zamian przyjrzę się bliżej tylko trzem z nich – tym, które uważam za najbardziej znaczące i warte uwagi.

Cokolwiek, czyli Boost.Any

2010-04-17 11:52

Zasadniczo w C++ zmienne mają jednoznacznie określone typy, znane w czasie kompilacji. Istnieją oczywiście pewne mechanizmy, które zdają się tę zasadę lekko naciągać (dziedziczenie i polimorfizm, szablony), ale bez znaczącej nieścisłości można przyjąć, że jest ona prawdziwa. W języku kompilowanym nie jest to zresztą nic nadzwyczajnego.
Z kolei w językach skryptowych i interpretowanych dość powszechne jest używanie zmiennych bez określonego (tj. jawnie podanego w deklaracji) typu. To, co obecnie przechowuje liczbę, za chwilę może zawierać ciąg znaków czy odwołanie do obiektu i nie ma z tym specjalnego problemu. Typy w takich językach oczywiście istnieją, ale mają je wartości, nie zaś zmienne.

Czasami coś podobnego – czyli zmienna mogąca przechowywać wartości różnego rodzaju – przydaje się i w C++. Wtedy niektórzy przypominają sobie o void*, ale “ogólny wskaźnik na coś” rzadko jest w tym przypadku szczytem marzeń. Jego podstawową wadą jest to, że wymaga on przechowania gdzieś poza nim informacji o docelowym typie wartości, na którą pokazuje – jeśli chcemy ją później wykorzystać, rzecz jasna. Równie poważną jest fakt, że mamy tu do czynienia z wskaźnikiem; pamięć, na którą on pokazuje, musi być kiedyś zwolniona.
Dlatego też lepszym rozwiązaniem jest biblioteka Any z Boosta, umożliwiająca korzystanie ze zmiennych “typu dowolnego”. Reprezentuje go klasa boost::any, mogąca przechowywać wartości prawie dowolnego rodzaju (wymaganiem jest głównie to, by ich typy posiadały zwykły konstruktor kopiujący):

 1. #include <boost/any.hpp>
 2. boost::any any1 = 5, any2 = std::string("Ala ma kota");
 3. boost::any foo = Foo(); // o ile Foo da się kopiować

Ponieważ jednak jest to wciąż C++, a nie język skryptowy, do wartości zapisanych w obiekcie any bezpośrednio dostać się nie da. W szczególności nie można liczyć na niejawne konwersje powyższych zmiennych do typów int, string czy Foo. Zamiast tego korzysta się ze specjalnego operatora rzutowania any_cast, który pozwala na potraktowanie wartości zapisanej w any zgodnie z jej właściwym typem:

 1. int x = 1 + boost::any_cast<int>(any1);

W przeciwieństwie do void*, próba jej reinterpretacji na inny typ danych skończy się wyjątkiem. Nie trzeba jednak polegać na jego łapaniu, jeśli docelowego typu nie jesteśmy pewni: boost::any pozwala też pobrać jego type_info (tj. to, co zwraca operator typeid) bez dokonywania rzutowania.

I to w sumie wszystko jeśli chodzi o tę klasę, a jednocześnie i całą bibliotekę. Mimo swej niewątpliwej prostoty jest ona bardzo przydatna tam, gdzie potrzebujemy zmiennych przechowujących różne rodzaje wartości. Warto więc się z nią zapoznać :)

Tags: , , ,
Author: Xion, posted under Programming » 9 comments

Być albo nie być

2008-04-18 20:08

W programowaniu relacja ‘jest’ najczęściej oznacza możliwość potraktowania pewnej wartości (lub ogólniej: obiektu) jako należącego do określonego typu (klasy). Od kiedy wynaleziono dziedziczenie, obiekty mogą być polimorficzne – czyli być traktowane tak, jakby należały do kilku różnych typów danych. Dwa proste przypadki obejmują: zwykłe dziedziczenie publiczne, gdy obiekt klasy pochodnej jest też obiektem klasy bazowej, oraz implementowanie abstrakcyjnych interfejsów.

Czasami jednak to, co w związku ze słówkiem ‘jest’ bywa intuicyjne, nie zawsze sprawdza się w praktyce. Tak jest chociażby wtedy, gdy bierzemy pod uwagę:

 • Dziedziczenie prywatne. Ten rzadko spotykany typ dziedziczenia (obecny w C++) sprawia, że choć obiekt klasy pochodnej jest nadal obiektem klasy bazowej, to wie o tym tylko on sam. Dlatego nie jest możliwe bezproblemowe rzutowanie w górę, które dla dziedziczenia publicznego jest przeprowadzane automatycznie. Mimo tego nadal mamy do czynienia z normalnym dziedziczeniem i jeśli przy użyciu jakichś brzydkich sztuczek (czyli na przykład reinterpret_cast) skonwertujemy odwołanie do obiektu na odwołanie do klasy bazowej, będziemy mogli z niego poprawnie skorzystać.
 • Kolekcje obiektów.Teoretycznie zbiór obiektów typu B jest też zbiorem obiektów typu A, jeśli typ B jest rodzajem typu A (np. klasą pochodną). W praktyce jednak kolekcja może się zmieniać, a przy traktowaniu jej w sposób bardziej ogólny istnieje możliwość dodania do niej obiektów będących wprawdzie typu A, ale nie mających nic wspólnego z B.
  Stąd też wynika fakt, że w językach programowania nie można ot tak sobie rzutować pojemników na takie, które przechowują “bardziej ogólne” obiekty. Jeśli więc chcemy zmienić np. List<string> na List<object> w C#, musimy świadomie wykonać kopię pojemnika.
 • Niewirtualne wielodziedziczenie. W bardziej skomplikowanych przypadkach, gdy klasa ma więcej niż jedną klasę bazową, mogą się pojawiać problemy z niejednoznacznością. Jeżeli bowiem idziemy w górę więcej niż dwa pokolenia, może mieć znaczenie ścieżka w grafie dziedziczenia, którą przy okazji obieramy. Ten problem eliminuje dziedziczenie wirtualne, przy okazji wprowadzając jednak spory zestaw nowych kłopotów. I dlatego właśnie wielodziedziczenia powinno się nie unikać, o ile się nie wie dokładnie, co chce zrobić :)

Zatem proste, zdawałoby się, stwierdzenie “coś jest jakiegoś typu”, w programowaniu może wcale nie być takie oczywiste. Takie są aczkolwiek uroki naszego ulubionego OOP-u :]

Tags: , ,
Author: Xion, posted under Programming » Comments Off on Być albo nie być

Typy rozróżnialne

2007-11-28 10:11

W większości języków możemy zdefiniować nową nazwę dla istniejącego typu danych; nazywa się ją zwykle aliasem. I tak na przykład w C/C++ jest to możliwe za pomocą słowa kluczowego typedef. Analogicznie w Delphi mamy od tego słowo kluczowe type:
[delphi]type TMyInt = Integer;[/delphi]
Tak powstały typ TMyInt jest faktycznie tylko aliasem. Zmienne należące do tego typu są bowiem całkowicie kompatybilne ze zmiennymi zwykłego typu całkowitego Integer. W razie potrzeby konwersja między nimi może bez problemu zachodzić w obie strony.

Jeżeli jednak użylibyśmy deklaracji w formie:
[delphi]type TMyInt = type Integer;[/delphi]
wówczas TMyInt byłby już zupełnie innym typem niż Integer. Mimo że oba mogłyby przechowywać wartości tego samego rodzaju (liczby całkowite) i z tego samego zakresu, konwersje między nimi wymagałyby rzutowania.
Można by sądzić, że tworzenie takich typów rozróżnialnych “na siłę” jest bezcelowe. Zauważmy jednak, że typy wyliczeniowe (deklarowane przez enum) są przecież także w gruncie rzeczy liczbami z określonego zbioru. Najczęściej jednak nie chcemy, aby możliwa była niejawna konwersja między nimi a normalnymi typami liczbami. Wszystko dlatego, że w enumach liczby nie pełnią funkcji liczb, tylko identyfikatorów pewnych stanów.

Podobnie tutaj w przypadku TMyInt nie chodzi nam zapewne o liczby w sensie ich wartości, tylko o coś w rodzaju uchwytów – identyfikatorów obiektow. Kopalnią typów przeznaczonych do takiego właśnie celu jest oczywiście Windows API, zawierające tak znane i lubiane typy jak HWND, HINSTANCE, HDC, itd. Wszystkie one są w gruncie rzeczy liczbami 32-bitowymi, a mimo to nie są ze sobą kompatybilne. Gdyby API to było obiektowe, obiekty reprezentowane obecnie przez te uchwyty należałyby do różnych klas.
Efekt niezgodności uchwytów osiągnięto, deklarując ich typy nie jako aliasy na DWORD:

 1. typedef DWORD HWND;  // wszystkie tak określone typy będą ze sobą zgodne

lecz jako niezwiązane ze sobą typy wskaźnikowe:

 1. struct __HWND;
 2. typedef __HWND* HWND;

Można to uznać za dość pokrętną sztuczkę, ale na pewno jest ona lepsza niż tworzenie typu wyliczeniowego zawierającego nieco ponad 4 miliardy (232) nazwanych stałych ;]

Tags: , , ,
Author: Xion, posted under Programming » 2 comments
 


© 2023 Karol Kuczmarski "Xion". Layout by Urszulka. Powered by WordPress with QuickLaTeX.com.