Archive for Internet

10 lat w sieci

2009-12-25 20:46

Tegoroczny koniec grudnia to czas podsumowań tego, co działo się nie tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale i całej ostatniej dekady. A przypadkiem właśnie dekadę temu zyskałem dostęp do globalnej sieci zwanej Internetem… Jest to więc ciekawa okazja na podzielenie się paroma moimi obserwacjami tego, jak na przestrzeni ostatnich 10 lat Internet się zmieniał.

Rok 1999 to nie były jakieś zamierzchłe czasy sieci w Polsce (nie wspominając już o sieci w ogóle), lecz mimo to podejrzewam, że niezbyt duża część obecnych jej użytkowników dobrze je pamięta. Cechą wyróżniającą Internetu w tamtym okresie była przede wszystkim oszczędność. Szerokopasmowe łącza nikomu się wtedy nie śniło, a część internautów musiała płacić za sam czas spędzony w sieci (sławetny numer 0202122). Dlatego też podstawową zasadą netykiety było możliwie najskuteczniejsze zmniejszanie rozmiarów przesyłanych danych. Objawiało się to dość spartańskim wyglądem ówczesnych stron, z rzadka składającym się z większej ilości obrazków, a często wykorzystującym takie niefortunne wynalazki HTML jak choćby ramki.
Jak nietrudno zauważyć dzisiaj jest zupełnie inaczej. Główna strona typowego portalu może spokojnie ważyć kilka megabajtów i być okraszona kilkoma reklamowymi animacjami typu Flash, często zresztą niczym nie różniących się od spotów telewizyjnych. Wymaga ona więc znacznie większej przepustowości łącza, a także o wiele lepszej i efektywniejszej przeglądarki.

To też zresztą znak rozpoznawczy Internetu końca dekady: jest on niemal tożsamy z WWW, a inne protokoły komunikacji są w głębokim odwrocie. Kilka lat wcześniej było pod tym względem inaczej. Przeglądanie stron było tylko jedną z wielu sieciowych aktywności, do których należało też korzystanie z e-maila, ściąganie plików przez FTP, czytanie grup dyskusyjnych (Usenet) czy pogaduszki za pośrednictwem IRC. Dzisiaj prawie każdy z tych kanałów komunikacji został pochłonięty lub zastąpiony przez tzw. aplikacje webowe, czyli po prostu trochę bardziej interaktywne wersje stron WWW.

I wreszcie trzeci aspekt zmian, jakie w sieci się dokonały: jej umasowienie. Nie chodzi tu tylko o sam wzrost liczby osób korzystających z sieci, który w ciągu ostatnich 10 lat był prawie czterokrotny. Chodzi o pewne zmiany w samej “strukturze” sieci, które są przynajmniej częściowo jego wynikiem.
Kiedyś w Przekroju czytałem artykuł reklamowany na okładce wiele mówiącą frazą: “Jak idioci zepsuli nam Internet”. Dotyczy ona oczywiście całego sieciowego trendu znanego pod ogólnym określeniem Web 2.0, nad którym zresztą pastwiłem się już przy innej okazji. W skrócie chodzi mniej więcej o to, że połączenie masowości dostępu do Internetu (w krajach rozwiniętych to już przynajmniej połowa populacji) z łatwością umieszczania w nim nowych treści (coraz mniejsza konieczność znajomości takich “technikaliów” jak choćby HTML) powoduje zalanie sieci contentem bez żadnej wartości, czyli jej zwyczajne zaśmiecenie.
W sumie jednak jest to nic nowego; już przed 10 laty mówiło się, że zawartością Internetu są w większości bzdury. Różnica między stanem z tego czasu a dniem dzisiejszym jest jednak taka, że mimo bezwzględnego (a pewnie i względnego) wzrostu ilości treściowych odpadów znalezienie poszukiwanych informacji jest paradoksalnie łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zawdzięczamy to jednak tylko i wyłącznie gwałtownemu rozwojowi internetowych wyszukiwarek.

Ogólny bilans tej dekady w sieci nie jest więc jednoznaczny. Z jednej strony stoją rzecz jasna MySpace, Facebooka, 4chana czy inne sieciowe szkodniki, ale z drugiej jest przecież Google, Wikipedia i całe mnóstwo wartościowych serwisów tematycznych, z których część nie powstałaby pewnie w warunkach “elitarnego” Internetu sprzed dekady.
Jesteśmy więc w innym miejscu – lecz niekoniecznie gorszym. Trzeba się do niego po prostu przyzwyczaić :)

Tags: ,
Author: Xion, posted under Internet, Life, Thoughts » 1 comment

Triki z PowerShellem #12 – Rozpakowywanie

2009-12-07 23:18

Powtarzające się katalogiWiele programów z sieci wciąż jeszcze ściąga się w postaci archiwów do samodzielnego wypakowania, jak choćby w formacie .zip. Ma to swoje zalety i wady – do tych drugich należy fakt, że nie bardzo wiadomo, jak wygląda wewnętrzna struktura katalogów takiej paczki. Używając opcji typu Wypakuj tutaj ryzykujemy zaśmiecenie folderu Downloads plikami programu. Dlatego osobiście zawsze stosuję polecenie Wypakuj do nowego katalogu.
I tu czasem jest mały zonk, gdy twórca archiwum zdecydował się na spakowanie całego folderu, a nie tylko zawartych w nim plików. Powstają wtedy nadmiarowe katalogi, wydłużające ścieżki do plików (co widać obok – w wersji trochę przesadzonej ;)).

Ponieważ podobne sytuacje zdarzają mi się dość często, postanowiłem im zaradzić przy pomocy najlepszego narzędzia na takie okazje, czyli PowerShella rzecz jasna :) Wynikiem jest poniższy skrypt do sprytniejszego rozpakowywania archiwów:

 1. # unpack.ps1
 2. # Sprytne rozpakowywanie archiwów
 3. param ([string]$archive = $(throw "No archive specified"))
 4.  
 5. # Bierzemy nazwę archiwum i tworzymy odpowiadający mu katalog
 6. $name = [IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension($archive)
 7. Set-Location -Path (New-Object IO.FileInfo @($name)).DirectoryName
 8. $dir = [IO.Directory]::CreateDirectory($name)
 9.  
 10. # Rozpakowujemy archiwum do tego katalogu
 11. $shell = New-Object -ComObject Shell.Application
 12. $src = $shell.Namespace($archive)
 13. $dest = $shell.Namespace($name)
 14. $dest.CopyHere($src.items())
 15.  
 16. # Rekurencyjnie badamy zawartość rozpakowanego archiwum
 17. while (($items = $dir.GetFileSystemInfos()) -eq 1)
 18. {
 19.     # Sprawdzamy, czy jego pierwszy i jedyny element jest katalogiem
 20.     $fsi = $items[0]
 21.     if (($fsi.Attributes -band [IO.FileAttributes]::Directory) -eq 0)
 22.         { break }
 23.    
 24.     # Jest - dokonujemy skrócenia ścieżki
 25.     $fsi.MoveTo([IO.Path]::GetRandomFileName())
 26.     $dir.Delete()
 27.     $dir = $fsi
 28.     $dir.MoveTo($name)
 29. }

Jego działanie polega wpierw na zwykłej dekompresji archiwum. Jak można zauważyć, używa do tego obiektu COM-owskiego Shell.Application. To sprawia, że skrypt ma pod tym względem te same możliwości co zwykły windowsowy Eksplorator (dla większych plików pokaże nawet pasek postępu ;]).
Później wypakowana zawartość jest poddawana operacji, którą nazywam tutaj ‘skróceniem ścieżki’. Polega ona wyrzuceniu jednego poziomu drzewa folderów, o ile tylko pewien katalog jest jedynym elementem swojego katalogu nadrzędnego. Takie właśnie sytuacje powstają przy dekompresji do nowego folderu archiwów źle zapakowanych (przynajmniej z mojego punktu widzenia ;P). Wynikiem działania skryptu będzie więc w sumie jeden nowy podkatalog zawierający bezpośrednio całą interesującą zawartość archiwum.

Oczywiście używanie powyższego skryptu tylko z poziomu linii komend PowerShella nie jest specjalnie wygodne; lepiej jest dodać go do menu kontekstowego archiwów, czyli np. plików .. O tym, jak można tego dokonać, napisałem dość obszernie przy okazji prezentacji skryptu do wysyłania przez FTP.

Tags: , ,
Author: Xion, posted under Applications, Internet, Programming » 5 comments

Triki z PowerShellem #11 – Ćwierkamy

2009-10-30 19:41

W ramach wyposażania nowozainstalowanego systemu w niezbędne programy, przypomniałem sobie o istnieniu PowerShella. Kiedy jednak chciałem go ściągnąć, spotkała mnie przyjemna niespodzianka: PSh w Windows 7 jest już od razu zainstalowany, więc można go od razu zacząć go używać. Jak sądzę, przyczyni do zwiększenia jego popularności, co jest z pewnością dobrą rzeczą.

Obrazek z TwitteraFakt sprawił rzecz jasna, że zaraz zachciało mi się wypróbować go w jakimś nowym zastosowaniu. Padło na wysyłanie update‘ów do Twittera, w którym to zresztą niedawno się zarejestrowałem (i wciąż nie wiem, dlaczego ;)). Sprawa na oko nie jest trudna, bo sprowadza się do wykonania jednego żądania HTTP POST. Ale jak wiadomo, diabeł zwykle tkwi w szczegółach. Oto skrypt:

 1. # tweet.ps1
 2. # Wysyłanie nowego statusu do Twittera
 3.  
 4. [Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web") | Out-Null
 5.  
 6. # Stałe
 7. $LOGIN = "login" # lub e-mail
 8. $PASS = "hasło"
 9.  
 10. # Pobranie statusu od użytkownika
 11. $tweet = Read-Host -Prompt "Status"
 12.  
 13. # Złożenie żądania HTTP POST
 14. $uri = [Uri]"http://twitter.com/statuses/update.xml"
 15. $http = [Net.HttpWebRequest]::Create($uri)
 16. $http.Credentials = New-Object Net.NetworkCredential @($LOGIN, $PASS)
 17. $http.Method = [Net.WebRequestMethods+Http]::Post
 18. $http.ServicePoint.Expect100Continue = $false # (*)
 19.  
 20. # Wysyłanie danych
 21. $data = "status=" + [Web.HttpUtility]::UrlEncode($tweet)
 22. $http.ContentLength = $data.Length
 23. $sw = New-Object IO.StreamWriter @($http.GetRequestStream())
 24.     $sw.Write($data)
 25. $sw.Close()
 26.  
 27. # Wyświetlamy ID nowego statusu
 28. $resp = $http.GetResponse().GetResponseStream()
 29. $sr = New-Object IO.StreamReader @($resp)
 30. $xml = [xml]$sr.ReadToEnd()
 31. "Status updated (ID: " + $xml.status.id + ")" | Out-Host
 32. $sr.Close()
 33.  
 34. # Obsługa błędów
 35. trap    { "Error: " + $_.Exception.Message; return }

Jednym z owych detali było kodowanie statusu algorytmem dla URL-i (zamieniającym spacje na %20 itd.), wykonywane poprzez System.Web.HttpUtility.UrlEncode – stąd konieczność importowania assembly System.Web. Ale to jest w sumie pikuś.
Znacznie większym “trikiem” jest linijka oznaczona gwiazdką (*). Powoduje ona obejście domyślnego zachowania .NET, który do każdego żądania HTTP typu POST dodaje nagłówek:

 1. Expect: 100-continue

Powoduje on wysłanie tak naprawdę dwóch requestów: w pierwszym serwer ma tylko sprawdzić poprawność nagłówków (logowania, na przykład) i zwrócić status 100 (Continue). Dopiero w drugim klient wysyła właściwe dane. Mechanizm ten jest w .NET opakowany przezroczyście i ma zapobiegać niepotrzebnemu przesyłaniu dużych ilości danych w żądaniu, które i tak byłoby odrzucone.
API Twittera jednak tego nie obsługuje i jest to właściwe. Trudno przecież nazwać status, mający maks. 160 znaków, “dużą ilością danych”. Lepiej więc przesyłać go od razu, a domyślne zachowanie .NET-a obejść. To właśnie robi zaznaczony wiersz.

Przypomnę jeszcze tylko – gdy ktoś zechciał powyższego skryptu używać do przesyłania tweetów – że uruchomienie skryptu PSh z poziomu zwykłej linii poleceń wymaga parametru -Command i kropki:

 1. powershell -Command . 'ścieżka\tweet.ps1'

Do takiej komendy można np. utworzyć skrót i przypisać mu kombinację klawiszy w celu szybkiego uruchamiania.

Tags: , ,
Author: Xion, posted under Internet, Programming » 1 comment

Co to jest przeglądarka?

2009-10-08 22:31

Prawie dokładnie dwa lata temu pisałem o tym, że przeglądarki WWW wpisują w dziwny trend przyswajania sobie coraz to nowych funkcjonalności. Część z nich nie musi być zresztą w jakikolwiek sposób związana z przeglądaniem stron. Aż chciałoby się jeszcze dodać, iż wkrótce użytkownicy zapomną, do czego ich przeglądarki tak naprawdę służą oraz gdzie się “kończą”.

Loga trzech przeglądarekNo i voila – to już się dzieje. Oto powstała strona internetowa, z której można się dowiedzieć… czym są przeglądarki, dlaczego nie są tym samym co internetowe wyszukiwarki i czym różnią się od reszty systemu operacyjnego. Tę wiedzę możemy posiąść między innymi poprzez oglądnięcie wielce interesującego filmiku. Żeby było jeszcze zabawniej, wspomnę, że tę edukacyjną witrynę przygotował nie kto inny, jak tylko sam… Google!
W rzeczywistości jednak nie ma się z czego śmiać. Skoro już nawet tam dostrzegana jest potrzeba szerszego informowania o tym, że Firefox jest czym innym niż Windows, a pasek adresu to nie to samo co pole zapytań wyszukiwarki, to ze stanem tej wiedzy wśród tzw. przeciętnych użytkowników musi być naprawdę źle. A skoro granica między online i offline tak bardzo się zatarła, to ani się obejrzymy i zawód programisty zostanie zastąpiony przez web developera…Brr! Chciałbym, żeby tym razem moje przewidywania w tej dziedzinie się nie sprawdziły :P

Tags:
Author: Xion, posted under Internet » 6 comments

Przekierowanie z POST-em

2009-09-19 15:45

Oprócz ciasteczek (cookies) dwoma podstawowymi sposobami przekazywania parametrów na wejście serwera HTTP są metody znane jako GET i POST. Ta pierwsza wykorzystuje do tego sam adres URL, umieszczając dodatkowe dane po znaku zapytania, np.: /forum/showthread.php?id=12345&filter=none. W przypadku tej drugiej parametry są przekazywane poprzez treść samego żądania HTTP; z punktu widzenia użytkownika są więc one niewidoczne.
Metoda GET zwykle służy do wymiany danych między stronami połączonymi za pomocą zwykłych linków. POST z kolei wykorzystuje się do wysyłania informacji wprowadzanych przez użytkownika w różnego rodzaju formularzach. Przekierowanie następuje wówczas po jego wysłaniu, co zwykle czyni się odpowiednim przyciskiem (submit).

Bywa jednak tak, że chcemy dokonać takiego przekierowania – z ustalonymi parametrami – po zwykłym kliknięciu na link, z pominięciem wypełniania formularza przez użytkownika. Dobrym przykładem jest sytuacja, gdy nasza strona korzysta w jakiś sposób z innego serwisu, do którego przejście wymaga logowania. Jeśli chcielibyśmy, by odbywało się ono automatycznie – po kliknięciu jakiegoś linku – to musimy wysłać odpowiednie żądanie HTTP z parametrami przesłanymi metodą POST. Do tego nie wystarczy niestety sam znacznik <a>.

Rozwiązaniem jest wtedy użycie dodatkowej strony przekierowującej, na której umieścimy już odpowiednio “wypełniony” formularz:

 1. <form method="POST" action="http://someusefulwebsite.com/login">
 2.      <!-- parametry i ich wartości -->
 3.     <input type="hidden" id="user" value="qwerty"/>
 4.     <input type="hidden" id="pass" value="uiop"/>
 5. </form>

Oczywiście nazwy i wartości parametrów (zapewne generowane dynamicznie po stronie serwera) zależą ściśle od tego, dokąd chcemy nasz wyrób formularzopodobny wysłać. Wszystkie je deklarujemy jednak jako <input type="hidden" />, bo w założeniu użytkownik nie powinien ich (łatwo) zobaczyć. Ponadto, jeśli – tak jak wyżej – mówimy o loginie/haśle czy innych danych, które powinno się chronić przed niepowołanym dostępem, to powinniśmy jeszcze wysyłać razem z naszą stroną nagłówki HTTP zabraniające cache‘owania:

 1. // HTTP/1.1
 2. Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
 1. // HTTP/1.0
 2. Cache-Control: post-check=0, pre-check=0
 3. Pragma: no-cache

W końcu, skoro mamy już gotowy “formularz”, to trzeba jeszcze zadbać o to, by wysłał się on sam natychmiast po załadowaniu strony przekierowującej. Do tego już trzeba wykorzystać skrypt uruchamiany w przeglądarce:

 1. <script language="javascript" type="text/javascript">
 2.     document.forms[0].submit();

Tak przygotowaną stronę możemy podlinkować pod nasz serwis. Jak widać trochę z tym zabawy, ale tak to jest, gdy chcemy zrobić coś niestandardowego :)

Tags: , , ,
Author: Xion, posted under Internet » 3 comments

Mało znane tagi HTML

2009-07-25 18:40

Prawie każdy potrafi sklecić prostą stronę WWW, nie mówiąc już o napisaniu nieskomplikowanego tekstu w formacie HTML. Do tego celu wystarczy zwykle użyć od kilku do kilkunastu standardowych tagów, odpowiedzialnych za podstawowe formatowanie (pogrubienie, kursywa, itp.) oraz wstawianie obiektów w rodzaju obrazków czy tabel.
W rzeczywistości istnieje jednak znacznie więcej znaczników, z których wiele jest bardzo mało znanych. Oto kilka spośród nich:

 • <abbr> i <acronym> służą do wstawiania akronimów (odpowiednio: literowych i głoskowych) wraz z rozwinięciem (podawanym przy pomocy atrybutu title). Przykładami mogą być chociażby NATO czy PZU. W większości przeglądarek owo rozwinięcie pojawi się po najechaniu kursorem na dany akronim.
 • <dl> pozwala na stworzenie tzw. listy definicyjnej, czyli krótkiego słownika pojęć. Każdy termin należy w niej umieścić wewnątrz tagu <dt>, zaś jego rozwinięcie w tagu <dd>. W wyniku możemy otrzymać coś takiego:
  jeden
  liczba o jeden mniejsza niż dwa
  dwa
  liczba o jeden większa niż jeden
 • Tagi <em>, <code>, <kbd> oraz kilka podobnych to próba dodania do HTML sposobu na określenie znaczenia (a nie tylko formatowania) poszczególnych fragmentów dokumentu. W jaki sposób te tagi są interpretowane przez wyszukiwarki pozostaje raczej niejasne, ale można podejrzewać, że większość nie przywiązuje do nich dużej wagi, bo ich używanie na stronach nie jest specjalnie częste. Jeśli jednak zdecydujemy się na konsekwentne korzystanie z nich, to zaletą takiego postępowania będzie łatwość sformatowania np. wszystkich kawałków kodu na naszej stronie przy pomocy odpowiedniego stylu zaaplikowanego do znaczników <code>. Trudno aczkolwiek nie zauważyć, że klasy w CSS działają właściwie tak samo…
 • Analogicznie tagi <ins> i <del> mogą służyć do oznaczania zmian w dokumencie: tekstu wstawionego lub usuniętego, łącznie z możliwością podania daty dokonania zmiany. Żadna z głównych przeglądarek nie obsługuje jednak tego feature‘u, więc póki co przydatność tych tagów jest bliska zeru.

Oczywiście lista ta jest daleka od bycia kompletną, bo zasób wszystkich znaczników HTML liczy sobie dobrych kilkadziesiąt pozycji. Warto go przejrzeć, bo istnieje duża szansa, że natrafimy na coś przydatnego :)

Tags:
Author: Xion, posted under Internet » 8 comments

Dziel i rządź… wątki

2009-07-15 11:35

Na forum Warsztatu – i pewnie na wielu innych forach tego typu – dość często występuje zjawisko, którego przyczyn ciężko mi jest dociec i równie ciężko jest je zrozumieć. Powoduje ono przy tym trochę dodatkowej pracy dla moderatorów, czyli między innymi także i dla mnie.

O co chodzi? O dziwną praktykę “doklejania” swoich pytań do już istniejących wątków. Zazwyczaj zaczyna się od tego, że ktoś przegląda sobie temat, na który udzielono już zadowalających autora odpowiedz. I wtedy pewnie ów ktoś przypomina sobie, że przecież miał/ma podobny problem… Względnie przeczytał cały ten wątek z nadzieją na uzyskanie rozwiązania swojego problemu (bo przecież ma podobny), która to jednak okazała się płonna.
Co wtedy robi ów jegomość? Ano chwyta za wirtualne pióro, żeby podzielić się ze światem swoimi programistycznymi troskami. I nie wiedzieć czemu w większości przypadków robi to, dopisując po prostu nowy post w tym samym wątku. Dlaczego? – to właśnie pytanie od dawna spędza mi sen z powiek…

Dobra, powiedzmy, że trochę koloryzuję ;] Tak naprawdę ludzie zazwyczaj uzasadniają, dlaczego zamiast założenia nowego tematu, dopisują swoje pytania w już istniejącym (co swoją drogą jest wskazówką, iż mają świadomość, że postępują źle). Typowe są tu mianowicie dwa wyjaśnienia.
Po pierwsze: z lenistwa. To paradoksalnie jest ten lepszy powód, a przynajmniej dający się zrozumieć (w końcu teoretycznie założenie nowego wątku to aż kilka kliknięć więcej…). Dodatkowo można też docenić tutaj delikwenta za świadomość posiadania określonych przywar charakteru i gotowością do przyznania się do nich w razie potrzeby. Innymi słowy, wykazuje się on wtedy wielce pożądaną, acz coraz rzadszą w dzisiejszych czasach cnotą szczerości… Tak, w tym przypadku żartuję oczywiście ;P

A jaki jest ten drugi powód? Otóż brzmi on następująco: “Nie zakładam nowego wątku, ażeby nie zaśmiecać forum”. To, jaka pokrętna logika stoi za takim stwierdzeniem, jest dla mnie nierozwiązywalną zagadką. O ile łatwiej byłoby później znaleźć pytanie (i odpowiedź) stanowiące osobny wątek, opatrzony – miejmy nadzieję – adekwatnym tytułem, umieszczony w odpowiednim dziale niż któryś z kolei post numer N na stronie M wątku X, który to oryginalnie dotyczył czegoś innego.
Trzeba też wspomnieć o tym, że podczepianie się pod istniejący temat to zwykła kradzież. Kradnie się bowiem część czasu i uwagi, którą inni forumowicze poświęcili oryginalnemu pytaniu i “przekierowuje” je na nowy problem. Jednocześnie ten pierwotny temat traci szansę na dalsze rozwinięcie – chyba że wciąż będą się pojawiać do niego odpowiedzi i przeplatać z tymi odnoszącymi się do nowego pytania. W rezultacie mamy śmietnik – a podobno tego właśnie chcieliśmy uniknąć.

W regulaminie forum Warsztatu znajduje się stosowny punkt, odradzający tego typu praktyk. A mimo to moderatorzy nie walą za nie po łapach banami, nie kasują takich wtrąconych pytań, tylko pracowicie dzielą te wątki na dwie części – bynajmniej nie usuwając tych nowych. I jak tu teraz mówić, że jesteśmy surowi i źli? ;)

Tags:
Author: Xion, posted under Internet » 4 comments
 


© 2021 Karol Kuczmarski "Xion". Layout by Urszulka. Powered by WordPress with QuickLaTeX.com.